U kunt mijn voorwaarden ook HIER downloaden.

Algemene Voorwaarden voor dienstverlening van Marga Manders

Artikel 1: Definities

 1. In deze Algemene Voorwaarden wordt onder Marga Manders coaching en training verstaan het bedrijf op zichzelf als de aan het bedrijf verbonden medewerkers en vertegenwoordigers, hierna te noemen: opdrachtnemer.
 2. Opdrachtgever: de contractuele wederpartij van Opdrachtnemer.
 3. Opdrachtnemer wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en een opdrachtgever waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, waarbij voor de uitvoering derden worden betrokken.
 3. Op handelingen die aan de definitieve opdrachtverstrekking voorafgaan, zijn deze algemene voorwaarden eveneens van toepassing.
 4. Ten aanzien van de inschrijving voor en deelname aan de trainingen/programma’s zijn de volgende deelnamevoorwaarden van toepassing:
 • Deelnamevoorwaarden
  De aanmelding is definitief na het persoonlijke intakegesprek.
  Bij definitieve aanmelding wordt de helft van de totale trainings/programmaprijs betaald. Voor aanvang van de laatste sessie wordt de resterende prijs betaald.
  -Bij aanmelding verbind je je tot het volgen van de gehele training/programma. Ik reken elke sessie op jouw aanwezigheid.
  -Bij annulering voordat de training/programma is gestart, wordt het reeds betaalde bedrag  niet gerestitueerd. Bij annulering nadat je met de training/programma bent gestart, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht en verbind je je tot betaling van de gehele training/programma.

 Artikel 3: Offertes
De door opdrachtnemer uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 1 maand, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 1 maand wordt bevestigd.

Artikel: 4 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Met tot totstandkoming van een overeenkomst verplicht opdrachtnemer zich naar beste inzicht en vermogen in te spannen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, de opdracht conform de offerte uit te voeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door een derde/derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt.

Artikel 5: Contractsduur, uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 6: Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. In afwijking van lid 3 zal opdrachtnemer geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 7: Voortijdige beëindiging of ontbinding van de overeenkomst

 1. Als gevolg van feiten of omstandigheden die zich aan de invloed van één van beide partijen onttrekken en haar niet zijn te verwijten, kan de overeenkomst worden beëindigd wanneer voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van één van de partijen kan worden gevergd.
 2. Bij beëindiging van lopende werkzaamheden heeft opdrachtnemer ten minste recht op vergoeding van tot dan toe verrichte werkzaamheden.
 3. De vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
 • indien na het sluiten van de overeenkomst aan opdrachtnemer omstandigheden ter kennis komen waardoor zij op goede gronden kan vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
 • indien opdrachtnemer de opdrachtgever gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

Artikel 8: Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 9: Intellectueel eigendom

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt opdrachtnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken (rapporten, adviezen, cursusmateriaal, software, enz.) zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.
 3. Opdrachtnemer behoudt tevens het recht de door uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 10: Gebreken, klachttermijnen

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden en/of geleverde diensten dienen door de opdrachtgever uiterlijk 30 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk aan opdrachtnemer te worden gemeld.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14.
 4. Klachten en de wijze van afhandeling worden door de opdrachtnemer geregistreerd en voor de duur van 2 jaar bewaard.

Artikel 11: Honorarium

 1. Tenzij anders vermeld geldt voor overeenkomsten met opdrachtnemer dat daarin een vast honorarium wordt vastgesteld.
 2. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan zes maanden zullen de kosten in meerdere termijnen in rekening worden gebracht.
 3. Waar mogelijk corresponderen deze termijnen met een inhoudelijke of procesmatige fasering in de overeengekomen werkzaamheden of dienstverlening.
 4. De jaarlijkse aanpassing van de tarieven van opdrachtnemer als gevolg van stijging van loon- en salariskosten zal worden doorberekend indien de doorlooptijd van een opdracht meer dan 12 maanden bedraagt.

Artikel 12: Betaling

 1. De betalingstermijn is 30 dagen.
 2. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum wordt een aanmaning verzonden. Indien de factuur dan niet binnen 7 dagen wordt voldaan is een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
 3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.
 4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een andere factuur.

Artikel 13: Incassokosten

 1. Indien een factuur of declaratie acht weken na de vervaldatum nog niet is betaald komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever de volgende meerkosten verschuldigd:

– Over de eerste € 3.000,– : 15% van het factuurbedrag

– Over het meerdere tot € 6.000,– : 10% van het factuurbedrag

– Over het meerdere tot € 15.000,– :   8% van het factuurbedrag

– Over het meerdere tot  € 65.000,– :   5% van het factuurbedrag

– Over het meerdere :   3% van het factuurbedrag

Indien opdrachtnemer aantoont hogere incassokosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

 1. Indien opdrachtnemer aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
 1. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 1. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 1.b. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
 1. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aantoonbare opzet of grove schuld van opdrachtnemer of haar medewerkers.
 2. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 15: Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en de jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van opdrachtnemer worden daaronder mede begrepen.
 2. Opdrachtnemer heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door gebruiker niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige werking heeft.
 5. Onder ‘onvoorziene omstandigheden’ verstaan wij omstandigheden die niet voorspelbaar zijn, zoals plotseling overlijden of ernstige ziekte van de coach/trainer tijdens een traject, calamiteiten binnen de gemeente, staat van oorlog, overstromingen en dergelijke. Bij overlijden of ziekte van de coach/trainer tijdens een traject, zal opdrachtnemer zorgen voor een vervanger die in dezelfde lijn het traject zal voortzetten. Het kan voorkomen dat in overleg en na akkoord van beide partijen wordt besloten enig wijziging in de leveringstermijn aan te brengen.
 6. Onder ‘overmacht’ verstaan wij situaties waarop de coach/trainer of een andere medewerker met wie opdrachtnemer te maken heeft geen invloed heeft, zoals rampen, overvallen, ongelukken, vernietiging van gegevens door derden, en dergelijke.
 7. Ziekte van coach/trainer: opdrachtnemer doet alles wat in haar vermogen ligt om een vervanger te krijgen. Indien dit niet mogelijk is, is art. 15 lid 1, 2 en 3 van toepassing.

Artikel 16: Overige bepalingen

 1. Voorwaarden die afwijken van de Algemene Voorwaarden worden vastgelegd.
 2. Geschillen worden in eerste instantie voorgelegd aan een onafhankelijke mediator.
 3. Indien bemiddeling van een mediator niet leidt tot opheffing of regeling van het geschil zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het gebied waar opdrachtnemer gevestigd is.
 4. Op overeenkomsten tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 5. Van toepassing is steeds de laatste versie van deze Algemene Voorwaarden  c.q. de versie die gold ten tijde de totstandkoming van de onderhavige opdracht.

Nijmegen, mei 2018